Zasady przetwarzania danych w FLT Grupa Sp. z o.o. (dawniej FLT Spółka Jawna M.Wantrych)

Administratorem Państwa danych osobowych jest FLT Grupa Sp. z o.o. (dawniej FLT Spółka Jawna M.Wantrych):

a) z którą zawarli Państwo umowę albo prowadzą negocjacje przed zawarciem umowy,
b) której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
c)    z którą utrzymują Państwo kontakty służbowe lub biznesowe,
d)   do której skierowali Państwo korespondencję, prośbę o ofertę albo złożyli reklamację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów służbowych i biznesowych,  uzyskania odpowiedzi na korespondencję,, zapytanie o ofertę albo rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora ww. czynności.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane kontaktowe Administratora: ul.Gorlicka 40, 51-314 Wrocław, nr tel. (+48 71 346 14 09 ) adres e-mail:iodo@flt-service.pl (dalej: „Administrator”).

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a)    dla kontrahentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres siedziby firmy, adres dla doręczeń, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail,
b)    dla potencjalnych klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
c)    dla osób z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
d)    dla nadawców korespondencji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu,
e)    dla osób składających reklamacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy,  adres e-mail, numer telefonu.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

a)    dla kontrahentów:
– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

b)    dla potencjalnych klientów:
– udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
– podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)    dla osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe:
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci  utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d)    dla nadawców korespondencji:
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci  utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e)    dla osób składających reklamacje:
– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych:

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1.    Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
2.    Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
3.    Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

4.    Przedsiębiorcom świadczącym usługi transportowe
5.    Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
6.    Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
7.  Kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne,
8.  Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

a)    W przypadku kontrahentów – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy zawartej z Administratorem,
b)    W przypadku potencjalnych klientów – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wyrażenie zgody albo złożenie zapytania ofertowego,
c)    W przypadku osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe – do zakończenia współpracy z Administratorem,
d)    W przypadku nadawców korespondencji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano korespondencję,
e)    W przypadku osób składających reklamacje – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano korespondencję.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

a)    Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b)    Prawo dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO,
c)    Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
d)    Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17  RODO,
e)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
f)     Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – art. 20 RODO – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
g)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – art. 21 RODO,

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 71 346 14 09, adres e-mail: iodo@flt-service.pl albo pocztą na adres Administratora.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@flt-service.pl.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.