Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 01.06.2018r. nastąpiło przekształcenie spółki FLT SPÓŁKA JAWNA M. WANTRYCH w spółkę FLT GRUPA SP. Z O.O. W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej ma charakter formalny i zgodnie z art. 553 § 1 KSH Spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej Spółki Jawnej. Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numery rachunków bankowych; zmianie uległ numer KRS.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz by posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.

Aktualne dane Spółki są następujące:

FLT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W obrocie handlowym używany będzie skrót:
FLT Grupa Sp. z o.o.

NIP 8961422893
Regon 020432296
KRS 0000734720

Adres Spółki oraz adres do korespondencji pozostaje bez zmian.